Reactie van Tim Picorni

15-01-2007

Beste,

Aangaande onze mondelinge overeenkomst van 17-05-1991:

De zestiende verjaardag van uw belofte nadert met rasse schreden. Bijgevolge wil ik u er op wijzen dat ik noch limonade, noch chocolade, noch een bezoek aan de kermis verkregen heb. Ik vermoed dat u de overeenkomst (die overigens nog steeds bindend is!) eenzijdig wilt opzeggen. Ik heb reeds raad ingewonnen bij mijn advocaat en het verdient aanbeveling dat u vrijwillig een vergoeding geeft. Gezien uw financiële toestand ga ik er van uit dat uw voorkeur vlottend actief wegdraagt daar een grote kermis, 1000 liter limonade en 100 kilo chocolade heel wat organisatorische problemen met zich meebrengt. Indien u niet voornemens bent mij vrijwillig schadeloos te stellen zal ik een rechtzaak in kortgeding aanspannen. Ik zal u dagvaarden via deurwaardersexploot waarvan de kosten 70 bedragen, deze zal ik ook achteraf op u verhalen.

Beste Gert de maat is vol, u blijft halsstarrig uw plicht verzuimen. Bij deze geef ik u een laatste aanmaning: indien u niet op uiterlijk 01-02-2007 uw uitstaande schuld heeft ingelost zal ik mij genoodzaakt voelen de stappen die ik eerder beschreven heb te ondernemen.

Met de meeste hoogachting,

Tim Picorni

  <<< Terugkeren naar de reacties

 


De redactie
laat weten geen familie te zijn van de heer Tim Picorni